شعری از استاد یدا...سپهری ، شاعر گرانقدر آذربایجان ،با تخلص شعری شمس ، که این حقیر طبیب شهر را با خط گرانبهای خود ،مورد عنایت  قرار داده اند

و به جهت تکریم ایشان ، و شعر زیبا ،این غزل موزون ارایه گشته 
،با سپاس بی پایان 
women that cheat marriage affairs wife cheaters
i cheated on my girlfriend but i love her why do guys cheat on their girlfriends cheated on my girlfriend
free erotic adult stories link illistrated adult stories
medications during pregnancy prostudiousa.com abortion facts and statistics
deltasone 20mg link zovirax 400mg
abortion pill procedure story of abortion having an abortion
vivitrol injection link naltrexone alcohol treatment